Hjo Biodlarförening

Bi en hobby med sting

Mötesprotokoll

Hjo Biodlarförenings styrelsemöte 171016.

 

Närvarande: Stig Bergman, Ebbe Lennartsson, Bertil Andersson, Bosse Nilsson och Mona Nilsson.

Plats: Banvaktsstugan i Hjo.

Föreningens organisationsnummer är 872005108.

 

1.Mötet öppnas av Stig Bergman, som hälsar styrelsen välkommen.

2. Styrelsen valde Stig Bergman till mötesordförande.

3. Mona Nilsson valdes till sekreterare.

4. Bosse Nilsson till justeringsman.

5. Dagordningen upplästes och godkändes.

6. Förberedelser inför årsmötet.

Årsmötet kommer att vara i Grevbäcks församlingshem måndagen den 13/11-17. Kl. 19.00.

Stig Bergman skickar ut kallelse till årsmötet.

I kallelsen kommer instruktioner angående honungsbedömningen att stå.

Mona Nilsson beställer 2 st smörgåstårtor. Ebbe Lennartsson erbjuder sig att baka en kaka. Kaffe samt ovanstående inhandlas och betalas av föreningen.

7. Det hade inte inkommit några motioner.

8. Under övriga frågor tog Ebbe Lennartsson upp om en resa till Alingsås. Styrelsen beslöt att låta frågan kvarstå till årsmötet.

9. Mötet avslutades. Stig Bergman tackade för visat intresse.

 

Vid protokollet: Mona Nilsson

 

 

 

 

Vårmöte med Hjo Biodlarförening hos fam. Bosse och Mona Nilsson 20170509.

Föreningens org.nr. 86 72 0 51 08.

 

§ 1 Vårmötet öppnades.

§ 2 Mötets behöriga utlysning godkändes.

§ 3 Dagordning godkändes

§ 4 Stig Bergman valdes till mötesordförande

§ 5 Mona Nilsson valdes till sekreterare

§ 6 Bosse Nilsson valdes till justeringsman

§ 7 Rapporter: Skaraborgs biodlardistrikts årsmöte 2016....... flyttas till övriga frågor. Två nya medlemmar hälsades välkomna till föreningen.

§ 8 Punkten angående pust eller vatten, föranledde mycket diskuterande bland mötesdeltagarna.

§ 9 Sommarens träffar vid Banvaktsstugan beslutades att börja den 12/6 och avslutas 14/8. Se tidigare separat utskickad arbetslista.

§ 10 Skötsel av föreningens visningskupa sköts av Ebbe Lennartsson och Tage Grevåker. Bosse Nilsson och Tage Grevåker som är stugvärdar tar med Mija Andersson och Anna Nilsson som "praktikanter".

§ 11 Planering av resa eller annan aktivitet skjuts på framtiden . Alla är välkomna att lämna förslag under året eller inför nästkommande år.

§ 12 Snabb runda bland alla närvarande biodlare hur det går för dem. Lennart Gustavsson informerar om ny blankett inför beställning av SPRs etiketter, vilken ska vara undertecknad av honungs kommitténs ordförande Göran Terenius.

§ 13 Övriga frågor: Ebbe Lennartsson informerade från Skaraborgs biodlardistrikts årsmöte 2016. Vi måste alla raportera/anmäla våra bi innehav till Länsstyrelsen, det ska uppdateras var 3:e år.

§ 14 Ordförande avslutade mötet.

De totalt 16 medlemmarna fortsatte det gemytliga vårmötet med erfarenhetsutbyte och fika.

 

Vid protokollet: Mona Nilsson

 

Justerare: Bosse Nilsson

 

 

 

 

Hjo Biodlarförenings styrelsemöte 170322

 

Närvarande: Stig Bergman, Ebbe Lennartsson, Mona Nilsson, Bosse Nilsson, Göran Terenius och Bertil Andersson.

Plats: Hos Ebbe Lennartsson.

Föreningens organisationsnummer är 8672005108.

 

 

1. Mötet öppnas av Stig Bergman, som hälsar styrelsen välkommen.

2. Styrelsen valde Stig Bergman till ordförande, och Mona Nilsson till sekr.

3. Bosse Nilsson valdes att justera dagens protokoll.

4. Ebbe Lennartsson lämnar kort info. om Distriktets årsmöte. Det är 633 medlemmar i länet.

5. Medlemmar ur Hjo Biodlarförening har varit på Föredrag i Tibro angående VSH-bin. Ev. läsa på om detta och testa på samhället i Banvaktsstugan.

6. Vårmötet kommer att vara hos Mona och Bosse Nilsson. 170509 kl. 18.30. Inbjudan kommer att skickas ut av Stig.

7. Det kommer att bjudas in till en kurs om drottningodling som Ebbe Lennartsson kommer att hålla. Inbjudan ombesörjer Göran Terenius. Avgift 200:-/ hushåll.

8. Under punkten övrigt: Att på följande vårmöte ta upp och ev. planera någon aktivitet under året. Göran ska undersöka möjligheten att besöka Skänninge.

9. Då det inte återstod några fler frågor avslutades ordförande mötet.

 

Vid protokollet: Mona Nilsson

 

Justerare: Bosse Nilsson

 

 

Årsmöte Hjo Biodlarförening 2016-11-15

 

 

föreningens org.nr. 86 72 0 51 08.

 

 

 1.  Mötet öppnas av ordinarie ordförande (Stig Bergman).

 

 2.  Val av mötesfunktionärer: mötesordförande: Stig Bergman, sekreterare: Mona Nilsson och justeringsledamot: Freddy Rundqvist.

 

 3.  Föredragningslistan godkännes.

 

 4.  Godkännande av kallelse till årsmötet.

 

 5.  Styrelsen redogjorde för året som gått, genom verksamhetsberättelse av Stig Bergman (ordf). Kassör Ebbe Lennartsson redogjorde för föreningens ekonomi och pressenterade bokslutet. Revisionsberättelsen upplästes vilken var godkänd av revisorerna Freddy Rundqvist och Per-Olof Westlin.

 

 6.  Mötet ger styrelsen full ansvarsfrihet för gångna verksamhetsåret.

 

 7.  Ebbe Lennartsson redogjorde i stora drag från Skaraborgs biodlarförenings höstträff 161022, som var anordnad på Uddetorp i Skara.

 

 8.  Inkomna motioner fanns inte några.

 

 9.  Under punkten kassörens syn på samarbete med banken. Kassören ansåg inte att det föreligger några problem, utan att allt är OK.

 

10. Årsmötesdeltagarna föreslog som kommande aktivitet, även en resa under år 2017.

      Årsmötet beslöt att föreningens andel av medlemsavgiften ska vara oförändrad vilket är 50:-/år och medlem.

 

11.  Val av ordförande på ett år blev Stig Bergman.

 

12.  Val av kassör på två år blev Ebbe Lennartsson.

 

13.  Val av ledamöter och suppleant, Mona Nilsson, Bo Nilsson ett år kvar, Göran Terenius ledamot i två år. Suppl. Bertil Andersson ett år.

 

14.  Omval till honungskommittén: Göran Terenius, sammankallande, Claes Wetterbro och Lennart Gunnarsson.

 

15.  Omval på revisorer, vilka blir Freddy Rundqvist och Per-Olof Westlin.

 

16.  Till ersättare för revisor väljs Lennart Gunnarsson (väljs på ett år).

 

17.  Till Banvaktsstugskommittén väljs. Bo Nilsson, Tage Grevåker och Claes Wetterbro (vilket är omval)

 

18.  I valberedningen är Bertil Göthberg ensam, ledamot nr. 2 är vakant.  Omval på Bertil Göthberg. Ledamot nr 2 fortfarande vakant.

 

19.  Val av ombud till distriktets årsmöte blev, ordförande Stig Bergman och Ebbe Lennartsson.

 

20.  Under denna punkt undersöktes intresset av att ev. skapa en aktivitetsgrupp gällande avbytare och övrigt samarbete av arbetsaktiviteter.

Årsmötet beslöt att någon form att "media-kedja" skulle användas vid behov.

Ebbe Lennartsson kommer inom kort att kalla till en träff angående egen smältning av vax. Det kommer att bli en vardag.

 

21.  Övriga frågor, Om det kommer att bli någon kurs i föreningen angående drottningodling. I så fall kommer Ebbe Lennartsson att vara kursledare viket beror på intresse.  Då ev. slutet av maj -17.

 

22. Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

 

 

 

Ordförande                                         Justerare

 

 

 

 

Hjo Biodlarförenings styrelsemöte 161010

 

 

Närvarande:  Tage Grevåker, Ebbe Lennartsson, Bertil Andersson, Stig Bergman, Bosse Nilsson och Mona Nilsson.

Föreningens organisationsnummer är 8672005108.

 

 

§ 1.  Ordförande hälsade styrelsen välkomna och förklarade mötet öppnat.

 

§ 2.  Tage Grevåker valdes till att justera dagens protokoll.

 

§ 3.  Det beslutas att styrelsemedlemmarna Tage Grevåker, Ebbe Lennartsson och Stig Bergman åker på Skaraborgs biodlarförenings höstträff, 161022 Uddetorp i Skara. Styrelsen bekostar avgiften vilken är 200-/person.

 

§ 4.  Styrelsen diskuterade ev. avbytare för föreningens medlemmar vid semester. Andra förslag på verksamheter var smälta vax och tvätta ur ramar. Styrelsen beslöt att ta upp frågan på årsmötet.

 

§ 5.  Styrelsen beslöt att utlysa årsmötet till 16-11-15. Klockan 19.00 i Grevbäcks församlingshem.

 

§ 6.  Föreningen bjuder på förtäring vilket inhandlas av sekr. Mona Nilsson.  (Smörgåstårta samt kaka).

 

§ 7.  De som vill ha sin honung bedömd ska lämna den till Claes Wetterbro senast 16-11-01.

 

§ 8.  En vinst ska inköpas och  lottas ut bland de som lämnat in honung för bedömning. Föreningen vill på så vis uppmuntra till att lämna för bedömning.

 

§ 9.  Då det inte fanns några övriga frågor, avslutade ordförande mötet.

 

 

 

Vid protokollet :   Mona Nilsson sekr.

 

         

 

 

 

Vårmöte med Hjo biförening hos Fam Roth   20160503

 

      Han informerade att en Facebookgrupp med namnet ”Biodling i Hjobygden”  skapats

     Och informerade kring användandet av sociala media som hjälp att nå varandra och att

     Nå utanför den inre kretsen av intresserade

       …att ny ordförande är Susanne Lindgren

      … att det framkommit kritik mot medlemsregistret

     …. Att det finns en budget på 10 000:- till stöd för föreningsverksamhet där stödpengar

         Kan sökas

      Det framkom önskemål om mer struktur i form av ”utbildning” och mer målinriktad

     Verksamhet på dessa samlingar. Detta  som ett led i att stimulera fler till biodling och att

     Göra  oss bättre som biodlare

 

          Inga mer omfattande rapporter om döda samhällen framkom

 

 

                                  Inte har några kostnader för lokaler som kräver kostnader framkom förslag om att

                                  Kunna köpa en vaxvalsmaskin som alla kunde nyttja.  Det har varit brist på vax att

                                  Köpa i år och intresse att kunna göra sina egna vaxkakor fanns.

                                    Det finns också sk ”leaderpengar” att söka för liknande ändamål

 

 

 

                             Justering   …………………………………………./Ebbe Lennartsson

    

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Hjo Biodlarförenings styrelsemöte 160209

 

Närvarande: Stig Berman, Bertil Andersson, Tage Grevåker, Ebbe Lennartsson Bosse Nilsson och Mona Nilsson.

 

§ 1. Ordförande hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2. Kallelse till mötet godkänns.

§ 3. Att justera dagens protokoll , valdes Bosse Nilsson.

§ 4. Information från Förbundet har gått ut till medlemmarna via nätet.

§ 5. Vårmöte kommer att hållas 160503 (tisdag) hos Anders Roth i Värsås. Samåkning utgår från Banvaktsstugan kl. 17.30. Stig får i uppdrag att skicka ut inbjudan till medlemmarna.

§ 6. 160903, kl. 10.00 - 13.00 är det beslutat om höstförsäljning. Vilket kommer att ske vid Banvaktsstugan av Trädgårdsföreningen och Biodlarföreningen.

§ 7. Stig Bergman representerade förenigen vid Skaraborgs distrikts årsmöte 160206. Det går att ansöka om bidrag till föreningen, styrelsen avvaktar vidare information från Länsförbundet.

§ 8. Stig Bergman lämnar över ansvaret för hemsidan till Claes Wetterbro. Stig informerar om att ev. kommer hemsidan framöver, att kosta pengar.

§. 9. Följande beslut tas om den planerade resan till Orust. Resan kommer att ske söndagen den 22/5 med Enboms Buss. En inbjudan kommer att gå ut till Tibro och Tidaholms biodlarföreningar. Hjo biodlarförening kommer att bidraga med max. 4000:- till föreningens medlemmar.

§ 10. Styrelsen beslöt att betala kvällens semlor ur föreningens kassa. Utlägg av sekr. med 192:-.

§ 11. Då det inte fanns några övriga frågor tackade ordförande för visat intresse och avslutade mötet

 

 

 

Årsmöte Hjo Biodlarförening 2015-11-09

 

1. Mötet öppnas av ordinarie ordförande (Stig Bergman).

2. Val av mötesfunktionärer: Ordförande: Stig Bergman, sekreterare: Mona Nilsson, justera protokoll Bo Nilsson och rösträknare Claes Wetterbro.

3. Föredragningslistan godkännes.

4. Godkännande av kallelse till årsmötet.

5. Styrelsen redogjorde för året som gått, genom verksamhetsberättelse Stig Bergman. Kassören Ebbe Lennartsson redogjorde för förenings ekonomi samt presenterade bokslutet. Revisionsberättelsen upplästes vilken var godkänd av revisorerna Freddy Rundqvist och Per-Olof Westlin.

6. Mötet ger styrelsen full ansvarsfrihet för gångna verksamhetsåret.

7. Stig Bergman samt någon ytterligare fick i uppdrag att åka på ordförande konferens i Falköping. Det beslöts att Lena Wetterbro tar hand om föreningens medlemsregister.

8. Det fanns inte några inkomna motioner att behandla.

9. Banken har följande krav på föreningar som har konto i banken:

Föreningens senaste antagna stadgar (de är lämnade och oförändrade)

Protokoll från årsmötet (ska lämnas)

protokoll från styrelsesammanträden (ska lämnas)

föreningens organisationsnummer ska framgå av handlingarna.

Det är 86 72 00 51 08

10. Behandling av styrelsens förslag till aktiviteter det kommande året. Mötet diskuterade åtgärder för att värva medlemmar, men det framkom inte något förslag. Endast konstaterande att Ebbe Lennartssons bikurser leder till medlemskap i föreningen.

Mötet bestämde att inbjuda till en bussresa till Orust samt ev. besöka en utflyttad medlem, Sonja Gustavsson Olsson.

Årsmötet beslöt att föreningens andel av medlemsavgifter ska vara oförändrad vilket är 50:-/år.

11. Val av ordförande på ett år blev Stig Bergman.

12. Val av kassör blev Ebbe Lennartsson (väljs på 2 år, detta sista året)

13. Val av ledamot på två år, ( Bo har varit i två år). Omval på Bo Nilsson

Val av sekreterare på två år,( Mona har varit i två år). Omval på Mona Nilsson

Val av ledamot Tage Grevåker kvarstår ett år till.

Val av suppleant Bertil Andersson väljs på ett år.

14. Val av Honungskommitte´: Nuvarande: Göran Terenius, Wulf Kramer (har avsagt sig). Nyval: Göran Terenius Sammankallande (1 år kvar), Claes Wetterbro och Lennart Gunnarsson (väljs på två år).

15. Till revisorer görs omval på Freddy Rundqvist och Per-Olof Westlin.

16. Till ersättare för revisor väljs Lennart Gunnarsson (väljs på 1 år).

17. Till Banvaktsstugekommittén väljs: Bo Nilsson, Tage Grevåker och Claes Wetterbro.

18. Nuvarande valberedning är: Bertil Göthberg och Wulf Kramer (avsagt sig). Bertil Göthberg kvarstår är sammankallande. Nr 2 i valberedningen är vakant.

19. Ebbe Lennartsson och Stig Bergman valdes att företräda föreningen vid distriktets årsmöte.

20. Årsmötet beslutade om följande tillägg angående kommande honungsbedömmning: Nya medlemmar lämnar burkarna till Ebbe Lennartsson, som lämnar vidare till kommittén. De nya medlemmarna ges då möjlighet att kunna köpa etiketter första säsongen.

I år har 3 burkar inlämnats och alla 3 har godkänts.

21. Under övriga frågor beslutades att föreningens hemsida kommer att skötas av Familjen Claes Wetterbro.

22. Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. Därefter vidtog kaffe och smörgåstårta. Samt ett mycket intressant föredrag av Hans-Göran Hansson angående Hjo kommuns arbete med Hjoåns dalgång och öringens vandring i ån. Med öringssafari och

 

 

Hjo Biodlarförenings styrelsemöte 151006

 Närvarande: Stig Bergman, Ebbe Lennartsson, Tage Grevåker, Bertil Andersson, Bosse Nilsson och Mona Nilsson.

Plats. Hemma hos Bosse o Mona Nilsson, Stenbolet Björkåsen 2 HJO

 § 1. Mötet öppnas.

§ 2. Utskicket av mötet godkännes.

§ 3. Att justera dagens protokoll, valdes Bosse Nilsson.

§ 4. Styrelsen beslutar att: Nya medlemmar ska ha rätt att få sin honung bedömd.

Honungsbedömning görs en gång/år. En extra gång vid ömmande fall, exempelvis för

nya medlemmar.

§ 5. Stig Berman får i uppgift att fråga Claes Wetterbro innan årsmötet om han vill åta sig att

sköta föreningens hemsida och föreningens medlemsregister.

§ 6. Föreningens mail fortsätter Stig Bergman att ansvara för.

§ 7. Styrelsen beslöt att våren-2016 göra ett besök hos Helges Biodling på Orust. Mer

information kommer.

§ 8. Styrelsen beslöt att Årsmötet hålls den 9/11-15 kl. 19.00. Plats i Grevbäcks Bygdegård.

Tage Grevåker bokar lokalen.

Mona Nilsson fick i uppdrag att beställa två smörgåstårtor från ICA i Hjo.

En föredragshållare kommer att bokas.

Sedvanlig honungsbedömning kommer att ske.

§ 9. Under övriga frågor, meddelade Tage Grevåker att 60 kg har slungats från samhället vid

Banvaktsstugan.

§ 10. Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

 sekr. Mona Nilsson Justeras Bosse Nilsson

 

Hjo Biodlarförening, styrelsemöte 150215

Föreningens organisationsnummer är: 652709-1631

Närvarande: Tage Grevåker Bertil Andersson Stig Bergman Bo Nilsson Ebbe Lennartsson Mona Nilsson

Ordförande hälsade välkomna, och öppnade mötet.

Dagordningen läses upp och godkänns.

Styrelsen ter fram Sveriges Biodlares Riksförbunds stadgar som likaså är foremngens stadgar. Mona Nilsson får i uppdrag ett inlämna dem samt årsmötets protokoll och dagens mötesprotokoll, till Swedbank i Hjo

Mötet beslutar att Ebbe Lennartsson (kassor), 580817-5938 och Stig Bergman (ordf), 500218-5550 var för sig får teckna föreningens konto. 1709-34 45 853

Ordf. Stig Bergman får i uppdrag att tillfråga Mia Andersson om hon vill hand-leda en kurs för tillverkning av bisalva mm.

Stig Bergman och Tage Grevåker frågar Skövde Biodlarförening om de har något "intresant" inbokat som HJO Biodlarförening kan få deltaga i

Styrelsen hänvisar till vad som beslutades på årsmötet just om föredag i samråd med någon annan förening

Beslut togs om Vårmöte hos Mona och Bo Nilsson 150505 kl. 18.00.

hemma hos dem på Bjtrkasen Stenbolet 2 i Hjo.

frågor beslöts följandétÄtt hå Öppen Bigård hos Tage Grevåker

Grevbäck HJO, 150516 kl. 10 - 14

Tage ombesörjer själv att det inkommer annons under Föreningsnytt vecka 20

Styrelsen beslöt att bisamhället Vid Banvaktsstugan ska finnas kvar även i år.

Tage Grevåker ansvarar och sköter om det.

Därefter avslutade ordförande mötet.

 

Årsmöte Hjo Biodlarförening 2014-11-18

 

 1. Mötet öppnas av ordinarie ordförande
 2. Val av mötesfunktionärer: Ordförande Stig Bergman, sekreterare Mona Nilsson, justerare Lena Wetterbro och Claes Wetterbro
 3. Föredragningslistan godkännes
 4. Godkännande av kallelse till årsmötet
 5. Styrelsen redogjorde flr året som gått, genom verksamhetsberättelse (Stig Bergman). Kassören Ebbe Lennartsson redogjorde för föreningens ekonomi. Att föreningen har en bikupa som bringar inkomst bidrar till föreningens goda ekonomi. Revisionsberättelsen lästes upp, där har en revisor granskat styrelsen och gav full ansvarsfrihet för gångna verksamhetsåret. På grund av att Bengt Kjellander flyttat från Hjo var det endast Freddy Rundqvist som kunde underteckna.
 6. Beslut fattades om att styrelsen skulle ges full ansvarsfrihet.
 7. Det fanns inte några rapporter eller redogörelser att ta upp.
 8. Det fanns inte några motioner att ta upp på årsmötet.
 9. Under denna punkt har Swedbank uppgett vad de kräver av en förening med konto i Swedbank. Föreningens senaste antagna stadgar. (Hjo Biodlarförening har förmodligen inte några egna stadgar). Protokoll från årsmötet ska lämnas. Protokoll från styrelsemöte där mötet beslutat om vem som är kassör. Föreningens organisationsnummer skall framgå av handlingarna. Hjo Biodlarförenings org.nr. är 8672005108.
 10. Behandling av styrelsens förslag på verksamhet det kommande året. Det beslöts att måndagsmöten i Banvaktsstugan ska fortgå ”som vanligt”. Åtgärder för medlemsvärvning får ske genom föreningens kurser. Föreningen ska kontakta Tidaholms Biförening om ev. gemensam föredragshållare. Styrelsen fick i uppdrag att ställa frågan. Årsmötet beslöt att föreningens andel av medlemsavgiften ska vara oförändrad (50:-).
 11. Val av ordförande: Stig Bergman vald på ett år.
 12. Val av kassör: Ebbe Lennartsson vald på två år.
 13. Val av sekreterare: Mona Nilsson kvarstår ett år.(Valdes på två år förra året). Val av ledamot: Bo Nilsson kvarstår ett år. Val av ledamot på två år: Tage Grevåker. Val av suppleant: på ett år Bertil Andersson
 14. Val av honungskommité: tre ledamöter: Henrik Fågelström avsäger sig. Nyval Göran Terenius på två år. Gustav Skatt har ett år kvar. Wulf Kramer vald på 2 år (sammankallande).
 15. Årsmötet valde Freddy Rundqvist och Per-Olof Westlin till revisorer.
 16. Till ersättare för revisorer valdes Claes Wtterbro.
 17. Val av representanter till Banvaktsstugekommitén (stugvärdar) vilka även är med när Trädgårdsföreningen kallar. Till det valdes Bo Nilsson, Claes Wetterbro och Tage Grevåker.
 18. Omval på valberedningen, som är Wulf Kramer och Bertil Göthberg (sammankallande).
 19. Att representera föreninngen vid distriktets årsmöte valdes ordförande Stig Bergman samt Tage Grevåker.
 20. Fyra burkar var inlämnade för honungsbedömning.
 21. Övriga frågor; Statestiken av bisamhällen ska redovisas till ordförande. Under övrigt bör nämnas att Tage Grevåker överraskade med att kåsera och fylla i åtta år av föreningens liv fram tills idag.
 22. Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. Därefter vidtog kaffe och god smörgåstårta under glad stämning.

 

 

Styrelsemöte tisdag 2014-10-21

Närvarande: Bertil Andersson, Stig Bergman, Bosse Nilsson, Ebbe Lennartsson och Mona Nilsson.

 1. Ordförande hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat.
 2. Att justera dagens protokoll väljs Bertil Andersson.
 3. Trädgårdsföreningen frågar genom Åsa Grenabo efter någon representant  från Biodlarföreningen att vara med i en  grupp, som ska sköta Banvaktstugan.

Ebbe får i uppgift att undersöka vidare vad Trädgårdsföreningen förväntar sig av den personen.

 1. Styrelsen planerar årsmötet och beslutar följande: Tid: Tisdagen den 18/11 klockan 19.00 Plats Grevbäcks församlingshem.  

Ordföranden kallar genom ett utskick till alla medlemmar.

Ordföranden informerar och uppmanar medlemmarna i samma utskick, att lämna in sin honung för bedömning. Honungen ska lämnas till Wolf Kramer och Henrik Fogelberg senast 141109. Burkarna återlämnas på årsmötet.

 1. Styrelsen går igenom utskick från SPR.
 2. Styrelsen beslutar att inköpa smörgåstårta samt kaka till årsmötet. Mona Nilsson får i uppdrag att ombesörja det.
 3. Tage Grevåker ska tillfrågas, av Bosse Nilsson om han vill sammanställa och berätta lite historia om föreningen.
 4. Under övriga frågor tas förslag upp om program inför 2015.

Som vårmöte, måndagsträffar, ev. en kväll när föreningen kan göra bisalva.

 1. Då det inte fanns fler punkter på dagordningen avslutade ordförande mötet.

 

 

Protokoll vid Vårmöte i Grevbäck

Hjo Biodlarförening 20140507

 

§1             Mötet öppnades

§2             Mötets annonsering godkändes

§3             Dagordningen upplästes och godkändes

§4             Till ordförande valdes Stig

§5             Till mötets sekreterare valdes Bertil G

§6             Till justeringsman valdes Bertil A

§7             Påmindes om resan till Kinnekulle med Tidaholms biodlare 24 maj

§8             Trivselträffar vid Banvaktarstugan börjar måndag den 9 juni.

                 Ansvariga se särskild lista på hemsidan och i stugan

§9             Gräsklippning. Vårt förslag är att ansvarig för måndagsmötet

                 klipper gräset den veckan

§10            Föreningsbikupan har Tage ansvar för och vi kollar i den varje

                 måndag

§11            Hjo Biodlarförening var 80 år 2006, och Tage har gjort en fin

                 sammanställning av händelser under dessa år. Vi önskar nu

                 fortsätta dokumentera händelser i föreningen och Tage kan

                 tänka sej att kolla i protokoll m.m.fram till nu.

                 Mejl adresser finns till alla utom Tage och Paul

                 Ebbe har en nybörjarkurs i biodling med 10 st deltagare

                 Förslag att anmäla till Vuxenskolan om våra måndagsträffar,

                 för att ev. få hjälp eller bidrag

                 Göran efterlyste drottningsodlingskurs. Den som är intrsserad

                 av D-odling kan ta kontakt med Tage

§12            Mötet avslutades.

 

 

 

Styrelsemöte tisdagen den 4 mars 2014-03-24

§  1.  Ordförande hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.

§  2.  Att justera dagens protokoll valdes Bo Nilsson.

§  3.  Tage Grevåker och Stig Bergman informerade om Skaraborgs biodlares årsmöte 140208.

§  4.  Tidaholms biodlarförening har inbjudit Hjo att följa med på studiebesök till Kinekulle 140524. Stig Bergman sköter utskicket angående inbjudan till medlemmarna. Att vara kontaktperson inför resan är Ebbe Lennartsson.

§  5.  Det beslutades att en studieresa till Säffle och LP biodling skulle ske 140426. Bo Nilsson fick i uppdrag att undersöka vad hyra av buss skulle kosta, samt att vara den som tar emot anmälningarna. Föreningen beslöt att sponsra med 3000:- om det blir buss.

§  6.  Ebbe kommer att hålla i en nybörjarkurs för biodlare, med start 140311.  Tre familjer är anmälda till kursen. Det är tio kurstillfällen.

§  7.  140705 kl 18.30 beslöts att hålla vårmöte/studiebesök på Ulvhults säteri. Stig Bergman gör utskick angående vårmötet.

§  8.  Ordförande Stig Bergman sorterar inkomna rapporter och får enligt styrelsen beslut, skicka dem vidare till Ebbe Lennartsson som i sin tur stämmer av vad som är viktigt för föreningen.

§  9.  Styrelsen gav Tage Grevåker i uppdrag att köpa dammsugare till Banvaktsstugan.

§ 10.  Tage Grevåker tar kontakt med Stig-Arne Ström i Trädgårdsföreningen angående inköp av trädgårdsmöbler. Föreningen bidrar med halva kostnaden, max 1.500:-.

§. 11. Det fanns inte några inkomna rapporter eller övriga frågor.

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)